Blog :

Rechtstreekse aanspraak schuldeiser jegens bestuurder in privé van een vennootschap

Er zijn al veel uitspraken gedaan over de mogelijkheden van een curator om in een faillissement van een rechtspersoon een bestuurder aansprakelijk te stellen voor de schulden in de boedel, bijvoorbeeld als de administratie niet op orde is of wanneer jaarcijfers niet tijdig zijn gepubliceerd. Individuele schuldeisers kunnen deze omstandigheden niet in hun voordeel laten werken.

Vaak wordt vergeten dat schuldeisers zelf ook aanspraken kunnen hebben jegens een bestuurder van een vennootschap zonder dat er sprake hoeft te zijn van een situatie waarbij de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens een schuldeiser.

Lees verder…

‘Optellen’ van ontslaggronden niet langer mogelijk

In het nieuwe ontslagrecht dient een werkgever een redelijke grond te hebben om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. De redelijke gronden zijn limitatief opgesomd in de wet en betreffen – kort gezegd – bedrijfseconomische redenen (a), langdurig ziekteverzuim (b), veelvuldig ziekteverzuim (c), disfunctioneren (d), verwijtbaar handelen of nalaten (e), gewetensbezwaren (f), verstoorde arbeidsverhouding (g) en andere gronden (h). De werkgever dient één van deze gronden te kiezen voor zijn verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De redenen voor een ontbinding moeten voldoende zijn om de gekozen ontslaggrond te kunnen dragen.

Lees verder…