Blog :

Persoonlijk ernstig verwijt tweedegraads bestuurder?

Als een vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, is in beginsel alleen de vennootschap daarvoor aansprakelijk. Onder bijzondere omstandigheden kan de bestuurder van een vennootschap eveneens aansprakelijk zijn. Die (eerstegraads) bestuurder moet dan ter zake van de onrechtmatige daad persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt.

Artikel 2:11 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon tevens hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is, de zogenaamde “tweedegraads bestuurder”.

In de literatuur en rechtspraak was veel discussie omtrent het antwoord op de vraag of voor vestiging van de aansprakelijkheid van een tweedegraads bestuurder de aanvullende eis geldt dat ook die bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De Hoge Raad heeft recent een einde aan deze discussie gemaakt. In deze zaak voerden twee broers het bestuur van een holding. Die holding was op zijn plaats weer bestuurder van een BV. Die BV was schadeplichtig jegens haar leverancier. De BV gaat failliet, waarna de leverancier op grond van artikel 2:11 verhaal zoekt op de bestuurders van de holding, omdat zij als tweedegraads bestuurders van de BV onrechtmatig jegens haar zouden hebben gehandeld.

De Hoge Raad overweegt dat noch uit de tekst, noch uit de ratio van artikel 2:11 BW volgt dat een beperking is beoogd tot toepassing van artikel 2:11 BW op een of meer bepaalde wettelijke grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid.

Dit betekent dat voor vestiging van de aansprakelijkheid van een tweedegraads bestuurder niet de aanvullende eis geldt dat een schuldeiser stelt, en zo nodig bewijst, dat ook die bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Een persoonlijk ernstig verwijt van de eerstegraads bestuurder is voldoende.

Indien u vragen heeft over het ondernemingsrecht, kunt u zich wenden tot de heer A.C. Abouzeid (T:0174-527650, e-mail: abouzeid@taurusadvocaten.nl).