Blog :

Adviesrecht Ondernemingsraad ook in faillissement?

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt onder meer dat een ondernemingsraad (OR) een wettelijk adviesrecht heeft over bepaalde voorgenomen besluiten. Tot voor kort was het onduidelijk of de WOR van toepassing blijft in een faillissement. De Hoge Raad heeft in een recent arrest duidelijkheid verschaft. Wat speelde er?

DA Holding B.V. (hierna: DA Holding) is aandeelhoudster van DA Retailgroep en Retail SSC. De OR is ingesteld voor DA Retailgroep en Retail SSC. Op 29 december 2015 zijn DA Retailgroep en Retail SSC failliet verklaard. De curator heeft in het kader van een doorstart de activa verkocht aan de vennootschap NDS en heeft op verzoek van de OR hem hierover geïnformeerd.

De OR heeft beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer, inhoudende dat de curator ten onrechte geen advies aan de OR heeft gevraagd over het besluit tot overdracht van de activa. De Ondernemingskamer heeft het beroep afgewezen, met als onderbouwing dat het adviesrecht van de OR in beginsel onverenigbaar is met de op afwikkeling van de boedel gerichte rol van de curator.

De OR komt hiertegen op in cassatie en met succes. De Hoge Raad beslist dat de met het faillissement na te streven doeleinden niet zodanig zijn dat de toepasselijkheid van de WOR zich in algemene zin niet verdraagt met de toepasselijkheid van de Faillissementswet.

De Hoge Raad maakt wel een onderscheid tussen de verschillende werkzaamheden van de curator. Indien de handelingen van de curator gericht zijn op liquidatie van het ondernemingsvermogen, moeten de door het adviesrecht beschermde belangen wijken voor de belangen van de schuldeisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling. Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming door dezelfde of een andere entiteit, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, is een daarop gericht besluit adviesplichtig op grond van de WOR.

Nu de activiteiten van de curator gericht waren op een doorstart van een deel van de onderneming, had de curator vooraf advies moeten inwinnen over het door hem voorgenomen besluit tot overdracht van de activa.

Indien u vragen heeft over het ondernemingsrecht, kunt u zich wenden tot de heer A.C. Abouzeid, e-mail: abouzeid@taurusadvocaten.nl.