Blog :

Overname en risico

Het lijkt zo mooi, de overname van bedrijfsmiddelen van een ander bedrijf voor een mooie prijs, maar er kunnen risico’s aan kleven en zelfs resulteren in een flinke claim.  Dit was ook het geval in een zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Een werknemer was in dienst bij een horecaonderneming en werd langdurig arbeidsongeschikt. De ondernemer besloot even later zijn activiteiten te beëindigen, zonder dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig werd beëindigd. De horecagelegenheid bleef een aantal maanden gesloten, waarna een andere ondernemer de inventaris van de bank overkoopt en in hetzelfde pand met dezelfde bedrijfsnaam een horecaonderneming gaat exploiteren.

De werknemer stelde vervolgens dat er sprake was van overgang van een onderneming, waardoor hij automatisch in dienst is gekomen bij de nieuwe ondernemer. Het hof onderzoekt of het gaat om de vervreemding van een lopend bedrijf, hetgeen kan blijken uit het feit dat de exploitatie ervan in feite door de nieuwe ondernemer wordt voortgezet of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsmiddelen. Het hof oordeelt dat dit het geval is doordat de bedrijfsnaam hetzelfde is gebleven, de exploitatie plaatsvindt in hetzelfde pand waarin dan ook gebruik wordt gemaakt van de naamsbekendheid, de omschrijving in het handelsregister van de KvK nagenoeg hetzelfde is, de nieuwe ondernemer gebruik maakt van de inventaris die de voormalige ondernemer in gebruik had en er ook twee werknemers in dienst waren getreden die eerder in dienst waren bij de voorganger.

Ondanks dat er dus geen contractuele band bestond tussen de voormalige ondernemer en de nieuwe ondernemer en het feit de horecagelegenheid maanden gesloten is geweest, leidt dit er alsnog toe dat de arbeidsongeschikte werknemer van rechtswege in dienst treedt bij de opvolger. Dit leidt tot een grote kostenpost voor de nieuwe ondernemer doordat het loon van de zieke werknemer diende te worden doorbetaald. Let dus op bij de overname van bedrijfsmiddelen en laat u goed adviseren. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Bouwman (bouwman@taurusadvocaten.nl), telefoon 0174-527650.

Ontslag op staande voet werknemer na gebruik proefmonster Nivea

In oktober 2017 heeft een drogist een van haar medewerksters op staande voet ontslagen nadat de filiaalmanager waarnam hoe zij zich tijdens het werk achter de kassa stond in te smeren met een bodylotion, afkomstig uit een gratis actieproduct van Nivea Care.

In de door de werkneemster aangespannen procedure, voerde de werkgever aan dat zij zeer strikte gedragsregels hanteert die het werknemers verbiedt om producten mee te nemen, ook niet als het gratis producten betreft. Deze gedragsregels worden door de werkgever en de Ondernemingsraad ook periodiek onder de aandacht van de werknemers gebracht, zodat de werknemers hiermee goed bekend zijn.

De werkneemster meent dat zij een gratis testproduct heeft gebruikt, dat geen verkoopwaarde heeft. Er is dan, zo stelt de werkneemster, geen schade toegebracht. De werkneemster verzoekt om vernietiging van het ontslag dan wel een billijke vergoeding van ruim € 44.000,00 bruto.

De kantonrechter oordeelt in lijn met eerder gedane uitspraken. Bij de beoordeling van het ontslag op staande voet dienen alle omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Detailhandelorganisaties hebben, nu zij een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel hebben en ter voorkoming van precedentenwerking, een groot belang bij strikte naleving van de gedragsregels. Dat het gaat om een artikel met een geringe waarde doet niet, althans weinig terzake.

Voor vragen over ontslag kunt u zich wenden tot mevrouw mr. D. Hogenboom (tel: 0174 – 527 650, e-mail: hogenboom@taurusadvocaten.nl).