Blog :

Gevolgen van oplevering

Nadat een bouw of verbouwing is afgerond, vindt doorgaans een oplevering plaats. Er is sprake van oplevering nadat de opdrachtgever het werk van de aannemer expliciet of stilzwijgend heeft aanvaard. Of er aanvaarding heeft plaatsgevonden is afhankelijk van de gedragingen van partijen voorafgaand aan en na het moment van oplevering, het opleverrapport of proces-verbaal van oplevering en de ingebruikname van het werk.

Het is van groot belang voor partijen dat duidelijk is of er sprake is van een oplevering aangezien een oplevering aanzienlijke gevolgen kan hebben. Nadat een werk is opgeleverd, is de opdrachtgever de volledige aanneemsom verschuldigd en is het werk voor risico van de opdrachtgever en niet meer voor aannemer. Gevolg hiervan is dat wanneer het werk na oplevering teniet of achteruit gaat, de opdrachtgever desondanks de volledige prijs verschuldigd is aan de aannemer. Daarnaast is de aannemer na oplevering niet meer gehouden het werk te verzekeren en is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor op het tijdstip van oplevering zichtbare gebreken met uitzondering van de gebreken die opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs niet had hoeven te ontdekken. Opdrachtgever moet dan kunnen aantonen dat hij eventuele gebreken bij oplevering heeft ontdekt en deze aan de aannemer kenbaar heeft gemaakt. Na oplevering begint daarnaast vaak de garantietermijn te lopen en na verloop van deze termijn is de aannemer niet zonder meer aansprakelijk voor tekortkomingen.

Heeft u specifiekere informatie nodig over een oplevering en de eventuele gevolgen hiervan of wenst u zich nader te informeren over de wet- en regelgeving ten aanzien van een oplevering, dan wel andere bouw gerelateerde kwesties, dan kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht. Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw mr. M. (Marcelle) Peelen, telefoonnummer: 0174-527650 of e-mail: peelen@taurusadvocaten.nl.

Westlands politiek fiasco

Niet de landelijke politiek hoefde terug te komen van zomerreces, maar de Westlandse gemeenteraad moest in het geheim en op stel en sprong terugkomen. Op  14 augustus jl. was er een extra raadsvergadering. De landelijke media smulde ervan. De verwachtingen waren hoog gespannen bij een ieder. Ten tijde van het openbare gedeelte (de schamele 5 minuten die we als Westlanders konden meegenieten) was er een storing op de TV waardoor ons zelfs dat onthouden werd. Dit moest toch wel iets heel erg heftigs zijn. Ik dacht, dit zal toch minimaal wel een tweede gevalletje “kwekers in de kunst” zijn.  Nou, niets was minder waar. Een fout in het bestemmingsplan, waar al veel eerder kennis van had moeten zijn, was reden voor deze spontane actie.

Inmiddels is de aandacht volledig weg van de kern van de zaak en spint NL-Jobs (terecht) garen bij de onprofessionele marsroute die gekozen is. Jeroen van Leeuwen was te gast bij Rob Veenman. Mooiere reclame kun je je als ondernemer toch niet wensen. Peter Duijsens en inmiddels ook Benjamin Hofland willen wethouder Gardien aan de tand voelen over de hele gang van zaken. Wethouder Gardien,  althans het college, wil op haar beurt een onderzoek naar het vermeende ‘lekken’ van raadsleden. Zo houden we elkaar lekker bezig en welk belang is hiermee gediend. Zijn de Westlanders hier nu echt bij gebaat en zitten we hier op te wachten?

Naar mijn mening is de kern van de zaak er in gelegen dat er tussen het college en de raad een ernstig gebrek aan vertrouwen is. Klaarblijkelijk heeft het college ervoor gekozen om het presidium niet bij elkaar te roepen om in vertrouwen te spreken over het onderwerp en het plan van aanpak. Het college zal hier een reden voor gehad hebben. Dit zijn toch zaken die je niet onder het mom van ‘dat zijn we vergeten’ kunt scharen.

Als het college en de raad die ons als Westlanders vertegenwoordigen zo met elkaar omgaan dan biedt dat weinig vertrouwen. Het college en de raad moeten juist nu werken aan het herstel van vertrouwen en dit ook uitdragen naar haar inwoners middels daden. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Een robbertje vechten draagt hier niet aan bij.  Hier zal je dag in dag uit aan moeten blijven werken, of het nu met je partner, je klanten, je werknemers, rechters of collega advocaten is in mijn geval. Dan bouw je aan een echte samenwerking gebaseerd op vertrouwen en bestaat er de bereidheid om elkaar te willen helpen indien nodig. Een transparant gemeentehuis zegt helaas niets over de transparantie van de politiek die daarin bedreven wordt.

Jeanin Bouwman-Treffers