Blog :

Het gemeentelijke exploitatieplan

Indien de gemeente een bestemmingsplan, wijzigingsplan of buitenplanse afwijking vaststelt, is deze soms voorzien van een exploitatieplan. In dit artikel wordt kort beschreven wat een exploitatieplan inhoudt en hoe de exploitatiebijdrage wordt berekend.

Het exploitatieplan is een publiekrechtelijk instrument voor het verhalen van gemeentelijke kosten voor de ontwikkeling en het bouwrijp maken van bouwlocaties bij realisatie door bijvoorbeeld projectontwikkelaars en particulieren. Een exploitatieplan bevat de kosten die een gemeente maakt om een bouwplan te helpen ontwikkelen en de wijze waarop deze kosten worden doorberekend aan de initiatiefnemers en/of grondeigenaren. Het plan resulteert in een ‘exploitatiebijdrage’.

Uitgangspunt van de wetgeving is dat partijen het kostenverhaal in de eerste plaats regelen door het onderling sluiten van een privaatrechtelijke anterieure overeenkomst. Als er echter geen overeenstemming kan worden bereikt, dan resteert voor de gemeente het exploitatieplan als publiekrechtelijke stok achter de deur (art. 6.12 Wro).

Een exploitatieplan moet worden opgesteld als sprake is van een plan voor de bouw, verbouw en uitbreiding van woningen of andere hoofdgebouwen (art. 6.2.1 Bro). Uitzondering hierop is als het bedrag voor de te verhalen kosten – kortgezegd – onder de drempel van € 10.000,- blijft.

Naast het kostenverhaal biedt het exploitatieplan de gemeente de mogelijkheid om regie te voeren over de gebiedsontwikkeling. Zo is het mogelijk om in het exploitatieplan een tijdvak en fasering op te nemen. Tevens kunnen bepalingen opgenomen worden over locatie-eisen, zoals particulier opdrachtgeverschap, sociale koop- en huurwoningen en aanbesteding.

Om de exploitatiebijdrage te berekenen wordt in het plan een exploitatieopzet opgenomen. Daarbij worden alle te maken kosten afgezet tegen de te verwachten opbrengsten. Alle kosten zoals grondverwerving, tijdelijk beheer, bodemonderzoek, bouwrijp maken, woonrijp maken, het aanleggen van de openbare voorzieningen en gemeentelijke apparaatskosten worden bij elkaar opgeteld. Daar tegenover staan de opbrengsten die veelal hoofdzakelijk bestaan uit de uitgifte van gronden. De geraamde kosten worden vervolgens omgeslagen naar een gewogen eenheid, bijvoorbeeld per vierkante meter. Bij het verlenen van een bouwvergunning kan vervolgens aan de hand van het aantal vierkante meters worden bepaald welke exploitatiebijdrage de aanvrager van de bouwvergunning verschuldigd is.

De eindafrekening vindt plaats binnen drie maanden nadat alle in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers, telefoonnummer: 0174 – 527 650, e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl.

Mijn wens voor u…!

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. De feestdagen zijn achter de rug. Met familie en vrienden heb ik genoten van echte quality time. Even stond de zakelijke wereld stil. Mijn to do list werd een week lang niet bepaald door mijn inbox, geen telefoontjes, geen zittingen, geen stress, geen netwerkbijeenkomsten, geen tennisles, geen schooltassen klaar maken en geen taxichauffeur spelen om de kinderen van hot naar her te rijden. Eigenlijk is de week van kerst voor mij de fijnste week van het jaar. Dat is de week van het jaar waar ik schandalig veel Netflix kijk, naar de bioscoop ga, een Kinderen voor Kinderen concert meepik, een paar dagen naar Zeeland ga met het gezin om uit te waaien en eindelijk tijd en het geduld heb om meerdere Sudoku puzzels met sterretje 4 af te maken zonder ongeduldig achter in het puzzelboekje te kijken naar de antwoorden. Overigens moet dit ook niet langer duren dan een week want anders sterf ik in de bovenkamer volledig af.

Vaak komen onder het genot van een wijntje, een kerststol, 30 seconds en een koude salade de goede voornemens voor het nieuwe jaar aan bod. Zaken als afvallen, meer sporten, gezonder leven, balans tussen werk en privé verbeteren, meer tijd met familie en vrienden doorbrengen en bij tijd en wijle meer relativeren staan vaak hoog op het lijstje. Ook op mijn lijstje. Ik moet alleen constateren dat het me jaar in jaar uit niet lukt om deze voornemens structureel te realiseren. Het gaat twee weken goed en dan komt de klad erin. Of dat te maken heeft met een gebrek aan ruggengraat op dit vlak of dat het leven wat we leiden simpelweg tot gevolg heeft dat dergelijke voornemens onhaalbaar zijn weet ik niet. Ik zeg, stop ermee!

Neem  het leven zoals het komt. Geniet van de momenten in het heden en staar je niet blind op al je goede voornemens voor de toekomst. De voornemens zorgen er juist voor dat we ons de kers op de taart ontzeggen. Het is juist de kers waar we een jaar lang hard voor werken. Ik wens iedereen een 2019 vol inspiratie, plezier, succes en in het bijzonder het vermogen om te genieten van de ogenschijnlijk gewone dingen in het leven.

Een kop koffie op de bank terwijl de zon de huiskamer in schijnt; de verlichte kassen om ons heen; kinderen die even in alle rust een puzzel maken; het wekelijkse uurtje tennissen met vrienden en dan genieten van de 3e helft waar de echt belangrijke zaken aan  bod komen; stilstaan bij wat je hebt en niet bij wat je niet hebt; het vinden van 20 euro in een oude spijkerbroek en slapen in een verschoond bed. Het geluk ligt voor het oprapen, u hoeft het alleen maar te zien liggen!

Jeanin Bouwman-Treffers