Actueel

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans houdt de gemoederen flink bezig. Het wetsvoorstel is er op gericht om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om personeelsleden in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Eén van de voorgestelde maatregelen om dit te bewerkstelligen, namelijk het verlengen van de proeftijd naar vijf maanden, stuitte al op forse kritiek en werd bekend dat de coalitiepartijen de verlengde proeftijd uit het voorstel willen halen. Wat heeft de WAB – in hoofdlijnen – nog meer in petto?

Het ontslagrecht wordt in de WAB versoepeld door het toevoegen van een zgn. cumulatiegrond. Dit betekent dat werkgevers niet meer verplicht worden om één ontslaggrond volledig rond te krijgen, maar ook dat een combinatie van twee (of meer) niet voldragen ontslaggronden voldoende kunnen zijn om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. Wel krijgt de rechter hierbij de mogelijkheid om in dat geval een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Deze extra vergoeding bedraagt dan maximaal de helft van de transitievergoeding, aldus het wetsvoorstel.

Het recht op een transitievergoeding zal voorts al gaan ontstaan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst, in plaats van na twee jaar. Voor elk jaar dienstverband bedraagt de transitievergoeding een derde van het maandsalaris. Dit geldt ook voor de dienstverbanden langer dan tien jaar.

De ketenregeling zal weer worden teruggebracht naar een maximum van drie contracten gedurende drie jaren.

De oproepovereenkomst en de payrollovereenkomst krijgen een wettelijke definitie. Kort gezegd dient de werkgever de oproepkracht in beginsel vier dagen van tevoren op te roepen en zal hij de oproepkracht jaarlijks een aanbod moeten doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. De payrollwerknemer krijgt het recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de opdrachtgever.

Ook wordt voorgesteld om een WW-premiedifferentiatie in te voeren, waarbij een lagere premie geldt voor vaste contracten en een hogere voor tijdelijke contracten.

Tenslotte is voorgesteld om de proeftijd voor vaste contracten te verlengen naar vijf maanden en voor tijdelijke contracten, van minimaal twee jaar, drie maanden. Omdat gevreesd wordt voor misbruik van de verruimde proeftijd, zal deze maatregel uit het voorstel worden gehaald.

Welke voorgestelde maatregelen het zullen halen en welke zullen sneuvelen zullen we de komende tijd zien. Donderdag 7 februari a.s. wordt het wetsvoorstel door de Tweede Kamer behandeld. Wij houden u op de hoogte.

Het gemeentelijke exploitatieplan

Indien de gemeente een bestemmingsplan, wijzigingsplan of buitenplanse afwijking vaststelt, is deze soms voorzien van een exploitatieplan. In dit artikel wordt kort beschreven wat een exploitatieplan inhoudt en hoe de exploitatiebijdrage wordt berekend.

Het exploitatieplan is een publiekrechtelijk instrument voor het verhalen van gemeentelijke kosten voor de ontwikkeling en het bouwrijp maken van bouwlocaties bij realisatie door bijvoorbeeld projectontwikkelaars en particulieren. Een exploitatieplan bevat de kosten die een gemeente maakt om een bouwplan te helpen ontwikkelen en de wijze waarop deze kosten worden doorberekend aan de initiatiefnemers en/of grondeigenaren. Het plan resulteert in een ‘exploitatiebijdrage’.

Uitgangspunt van de wetgeving is dat partijen het kostenverhaal in de eerste plaats regelen door het onderling sluiten van een privaatrechtelijke anterieure overeenkomst. Als er echter geen overeenstemming kan worden bereikt, dan resteert voor de gemeente het exploitatieplan als publiekrechtelijke stok achter de deur (art. 6.12 Wro).

Een exploitatieplan moet worden opgesteld als sprake is van een plan voor de bouw, verbouw en uitbreiding van woningen of andere hoofdgebouwen (art. 6.2.1 Bro). Uitzondering hierop is als het bedrag voor de te verhalen kosten – kortgezegd – onder de drempel van € 10.000,- blijft.

Naast het kostenverhaal biedt het exploitatieplan de gemeente de mogelijkheid om regie te voeren over de gebiedsontwikkeling. Zo is het mogelijk om in het exploitatieplan een tijdvak en fasering op te nemen. Tevens kunnen bepalingen opgenomen worden over locatie-eisen, zoals particulier opdrachtgeverschap, sociale koop- en huurwoningen en aanbesteding.

Om de exploitatiebijdrage te berekenen wordt in het plan een exploitatieopzet opgenomen. Daarbij worden alle te maken kosten afgezet tegen de te verwachten opbrengsten. Alle kosten zoals grondverwerving, tijdelijk beheer, bodemonderzoek, bouwrijp maken, woonrijp maken, het aanleggen van de openbare voorzieningen en gemeentelijke apparaatskosten worden bij elkaar opgeteld. Daar tegenover staan de opbrengsten die veelal hoofdzakelijk bestaan uit de uitgifte van gronden. De geraamde kosten worden vervolgens omgeslagen naar een gewogen eenheid, bijvoorbeeld per vierkante meter. Bij het verlenen van een bouwvergunning kan vervolgens aan de hand van het aantal vierkante meters worden bepaald welke exploitatiebijdrage de aanvrager van de bouwvergunning verschuldigd is.

De eindafrekening vindt plaats binnen drie maanden nadat alle in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. A. Vreugdenhil, telefoonnummer: 0174 – 527 650, e-mail: vreugdenhil@taurusadvocaten.nl.

Mijn wens voor u…!

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. De feestdagen zijn achter de rug. Met familie en vrienden heb ik genoten van echte quality time. Even stond de zakelijke wereld stil. Mijn to do list werd een week lang niet bepaald door mijn inbox, geen telefoontjes, geen zittingen, geen stress, geen netwerkbijeenkomsten, geen tennisles, geen schooltassen klaar maken en geen taxichauffeur spelen om de kinderen van hot naar her te rijden. Eigenlijk is de week van kerst voor mij de fijnste week van het jaar. Dat is de week van het jaar waar ik schandalig veel Netflix kijk, naar de bioscoop ga, een Kinderen voor Kinderen concert meepik, een paar dagen naar Zeeland ga met het gezin om uit te waaien en eindelijk tijd en het geduld heb om meerdere Sudoku puzzels met sterretje 4 af te maken zonder ongeduldig achter in het puzzelboekje te kijken naar de antwoorden. Overigens moet dit ook niet langer duren dan een week want anders sterf ik in de bovenkamer volledig af.

Vaak komen onder het genot van een wijntje, een kerststol, 30 seconds en een koude salade de goede voornemens voor het nieuwe jaar aan bod. Zaken als afvallen, meer sporten, gezonder leven, balans tussen werk en privé verbeteren, meer tijd met familie en vrienden doorbrengen en bij tijd en wijle meer relativeren staan vaak hoog op het lijstje. Ook op mijn lijstje. Ik moet alleen constateren dat het me jaar in jaar uit niet lukt om deze voornemens structureel te realiseren. Het gaat twee weken goed en dan komt de klad erin. Of dat te maken heeft met een gebrek aan ruggengraat op dit vlak of dat het leven wat we leiden simpelweg tot gevolg heeft dat dergelijke voornemens onhaalbaar zijn weet ik niet. Ik zeg, stop ermee!

Neem  het leven zoals het komt. Geniet van de momenten in het heden en staar je niet blind op al je goede voornemens voor de toekomst. De voornemens zorgen er juist voor dat we ons de kers op de taart ontzeggen. Het is juist de kers waar we een jaar lang hard voor werken. Ik wens iedereen een 2019 vol inspiratie, plezier, succes en in het bijzonder het vermogen om te genieten van de ogenschijnlijk gewone dingen in het leven.

Een kop koffie op de bank terwijl de zon de huiskamer in schijnt; de verlichte kassen om ons heen; kinderen die even in alle rust een puzzel maken; het wekelijkse uurtje tennissen met vrienden en dan genieten van de 3e helft waar de echt belangrijke zaken aan  bod komen; stilstaan bij wat je hebt en niet bij wat je niet hebt; het vinden van 20 euro in een oude spijkerbroek en slapen in een verschoond bed. Het geluk ligt voor het oprapen, u hoeft het alleen maar te zien liggen!

Jeanin Bouwman-Treffers

Huisvesting van arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Westland is veel te doen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. De discussie speelt niet alleen hier, maar door heel Nederland. De juridische problemen bij de huisvesting van arbeidsmigranten ontstaan vaak doordat de bestemmingsplannen huisvesting op deze plaatsen niet toestaan. Er is veelal strijd met het bestemmingsplan.

Als een gemeente dat wil, kan zij een dergelijke strijdigheid op verschillende manieren oplossen. De gemeente kan er voor kiezen het bestemmingsplan te wijzigen, maar een veel toegepaste methode is het verlenen van een omgevingsvergunning voor de tijdelijke afwijking voor 10 jaar. De zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’.

De Raad van State heeft in december 2018 geoordeeld in een kwestie waarin de gemeente Waalwijk een dergelijke vergunning voor de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan heeft afgegeven. De vergunning maakt de huisvesting van 252 arbeidsmigranten in 126 kamers op een bedrijventerrein mogelijk.

Een vastgoedbeheerder die enkele naastgelegen percelen in eigendom heeft, maakt bezwaar tegen de huisvesting van arbeidsmigranten omdat zij daardoor wordt gehinderd in haar bedrijfsuitoefening. Eventuele uitbreiding van haar bedrijfsactiviteiten zou niet meer mogelijk zijn omdat het woon- en leefklimaat van de arbeidsmigranten in het geding zou kunnen komen.

Het toepassen van de kruimelgevallenregeling houdt in dat de gemeente grote beleidsruimte heeft. De Raad van State past slechts een terughoudende toets toe. Het toetst of de gemeente in redelijkheid tot het genomen besluit heeft kunnen komen. Er wordt beoordeeld of de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan en of het besluit in redelijkheid op die resultaten kan worden gestoeld.

De Raad van State komt in deze kwestie tot de conclusie dat de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan. Daarnaast heeft de gemeente besloten conform haar eigen beleidsregels ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten. Tot slot heeft de gemeente op basis van de onderzoeksresultaten in redelijkheid kunnen besluiten om de kruimelgevallenregeling toe te passen. De vergunning blijft in stand.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. A. Vreugdenhil (Taurus Advocaten te Naaldwijk, telefoonnummer: 0174 – 527650, e-mail: vreugdenhil@taurusadvocaten.nl).

Kamerverhuur en uw buren, een spanningsveld!

De Raad van State heeft op 5 december 2018 een uitspraak gedaan over kamerverhuur enerzijds en zorgen van de buurman omtrent overlast anderzijds. Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het inpandig wijzigen van een woning gelegen te Nijmegen ten behoeve van kamerverhuur met vijf kamers. De buurman heeft hiertegen bezwaar aangetekend en de stelling ingenomen dat hij vreest dat de kamerverhuur zal leiden tot een verslechtering van zijn woon- en leefklimaat en dat hij geluidsoverlast zal ondervinden.

De rechtbank heeft overwogen dat er geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat kamerverhuur leidt tot een onevenredige aantasting van het woon-leefklimaat van de omgeving. De rechtbank is echter wel van mening dat het college ten onrechte geen onderzoek had verricht naar de gehorigheid van de woningen en daarmee naar de geschiktheid van de woning voor kamerbewoning. De rechtbank stelt dat de geschiktheid van de woning voor kamerverhuur geen aspect is dat naast de beoordeling of de kamerverhuur in strijd is met de goede ruimtelijke ordening, apart dient te worden onderzocht. Echter, nu de buurman heeft gesteld dat kamergewijze bewoning leidt tot onaanvaardbare geluidsoverlast diende het college bij de toetsing, of al dan niet een onevenredige aantasting van het woon-leefklimaat plaatsvindt, ook te onderzoeken of de woning geschikt is voor kamerbewoning en of kamerbewoning niet leidt tot onevenredige geluidsoverlast. Immers,
eventuele geluidsoverlast is een ruimtelijk relevant aspect wat onderzocht moet worden. Uiteindelijk heeft het college de Raad van State kunnen overtuigen dat de alsnog uitgevoerde onderzoeken tot de conclusie leiden dat de woning geschikt zal zijn voor kamerbewoning. De buurman heeft niet aannemelijk gemaakt dat kamergewijze bewoning van de woning zodanig veel intensiever is dan bewoning door een regulier huishouden dat deze leefgeluiden in de vergunde situatie onaanvaardbare geluidsoverlast opleveren.

Tip: overweegt u een omgevingsvergunning aan te vragen voor kamerverhuur in een woning met buren, zorg dan dat u ook beschikt over een gemotiveerde rapportage waaruit blijkt dat er geen sprake zal zijn van onevenredige geluidsoverlast. Zo kunt u reeds in de beginfase eventuele bezwaren van uw buren weerleggen, wat lange procedures kan voorkomen.

Taurus Advocaten is gespecialiseerd in complexe bestuursrechtelijke vraagstukken en heeft veel proces- en praktijkervaring. Schroom niet om contact op te nemen met Jeanin Bouwman-Treffers of Ben Vreugdenhil.Taurus-022