mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers

Advocaat / Partner

Jeanin Bouwman-Treffers is advocaat sinds mei 2001. Jeanin studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg en heeft de Masteropleiding Staats- & bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden gedaan. Na haar studie is Jeanin in dienst getreden bij een groot advocatenkantoor met een uitstekende reputatie. Na ruim 3 jaar heeft Jeanin haar werkzaamheden in de gemeente Westland voortgezet. In 2007 heeft zij samen met mr. Jeroen Bouwman Taurus Advocaten (voorheen BTW Advocaten) opgezet.

Specialisatie

Jeanin heeft zich tijdens haar loopbaan bezig gehouden met verschillende rechtsgebieden waaronder aansprakelijkheidsrecht (waaronder teelt- en gewasschade), ondernemingsrecht, faillissementsrecht, bestuursrecht in de meest brede zin, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en algemeen verbintenissenrecht. Jeanin heeft zich gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht alsmede in het adviseren en procederen op het gebied van bestuursrecht zowel op het publiek- als op het privaatrechtelijke vlak. Zij heeft voorts ruime ervaring en specialistische kennis opgedaan ten aanzien van vennootschapsrechtelijke geschillen (geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders en bestuurdersaansprakelijkheid). Op al deze gebieden adviseert zij bedrijven en particulieren en treedt zij met grote regelmaat op in procedures voor zowel de burgerlijke rechter als de bestuursrechter.

Nevenactiviteiten

Jeanin is lid van MKB Westland, BNI Westland, Industriële Kring Naaldwijk, De Bruggenbouwers en Jong Management Westland. In die laatste hoedanigheid is Jeanin ook lid van VNO-NCW West.

Rechtsgebiedenregister

Jeanin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Bestuursrecht
– Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens

Telefoon: 0174 – 527 650
Fax: 0174 – 527 659
E-mail: treffers@taurusadvocaten.nl

Algemeen verbintenissenrecht

De advocaten van Taurus zijn gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht. Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen. Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling….

Bancaire zorgplicht

In het huidige economische klimaat worden ondernemers vaak geconfronteerd met steeds verdergaande maatregelen ten aanzien van kredietverlening. De opzegging en beëindiging van de…

Overheidsaansprakelijkheid, onrechtmatig handelen, planschade en nadeelcompensatie

Het handelen van de overheid, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en besluitvorming, raakt vaak de rechten en belangen van ondernemers en burgers. De desbetreffende ondernemers en burgers…

Incasso

Incasso is het rechtsgebied dat vooral betrekking heeft op de verhouding tussen schuldeisers en schuldenaren die hun (betalings)verplichtingen niet nakomen en – meer specifiek – de wijze waarop schuldeisers hun vorderingen op hun schuldenaren kunnen verhalen.

Insolventies en zekerheden

Wij geven advies en begeleiding aan ondernemers en particulieren die in financiële moeilijkheden zijn geraakt en aan ondernemers en particulieren die met financiële moeilijkheden van (zaken)relaties worden…

Teelt- en gewasschade

Dit betreft het adviseren en/of procederen omtrent schade aan gewas of teelt. Middels het opstellen van goede algemene voorwaarden wordt getracht om schaderisico zo veel mogelijk uit te sluiten en bij…

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Schade en aansprakelijkheid zijn woorden die vaak hand in hand gaan. Maar wie is er nu aansprakelijk en wie gaat deze schade betalen. Vaak komt u er wel uit met de schadeveroorzaker of met uw…

Vennootschaps- en ondernemingsrecht

Taurus Advocaten heeft zich onder meer gespecialiseerd in het vennootschap – en ondernemingsrecht. Dit betreft alle voorkomende werkzaamheden in het vennootschapsrecht, met de navolgende…

Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen burgers/bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds. Het bestuursrecht gaat dan ook over de rechten en plichten van burgers…

Ruimtelijke ordening/Omgevingsrecht

Ruimtelijke ordening c.q. het omgevingsrecht ziet op onze fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu…

Handhaving

De overheid dient erop toe te zien dat burgers en bedrijven de geldende wetten en regels naleven. Indien zulks niet het geval is, kunt u met handhaving worden geconfronteerd…