Agrarische bedrijfswoningen omzetten naar burgerwoningen

De agrarische sector, waaronder (glas)tuinbouw, staat al jaren onder druk. Deze omstandigheid, gezien in samenhang met ondermeer de schaalvergroting binnen die sector en de toenemende vergrijzing, maakt dat beëindiging van, veelal kleine, agrarische bedrijven een niet te stuiten maatschappelijke ontwikkeling is. Dit is een ontwikkeling die men in alle uithoeken van het land kan waarnemen. Iedere provincie en gemeente gaat echter anders om met die ontwikkeling. De consequentie van bedrijfsbeëindiging is namelijk dat er een passende functie dient te worden gevonden voor de woning en de opstallen. Het is uiteraard aan de gemeente om zich te buigen over het vraagstuk van een passende functie in voornoemde zin.
 

HET BELEID

Omzetting van het voormalige agrarisch gebruik c.q. de agrarische (bedrijfs-)woning in een burgerwoning is in dat verband in de regel de meest passende bestemming. Dit wordt ook door de gemeente onderkend en op dat punt is ook beleid opgesteld en verwerkt in diverse bestemmingsplannen. Dat beleid houdt kort samengevat in dat omzetting van een agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning kan, indien eerst aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Zo dient onder meer (i) de bedrijfsvoering ter plaatse te zijn beëindigd, waarbij alle bij het bedrijf bijbehorende gronden zijn verkocht ten behoeve van de glastuinbouw, (ii) de woning dient zodanig gesitueerd te zijn dat hierdoor de glastuinbouw nu en in de toekomst niet wordt belemmerd en (iii) na de bestemmingswijziging geen grotere kavel bij de eigenaar in eigendom zal zijn dan maximaal 1.000 m².

Strikte toepassing van deze voorwaarden leidt in de praktijk echter tot voorzienbare problemen. Zo is verkoop van bijvoorbeeld de overtollige glastuinbouwgronden (˃ 1.000 m²) aan een nabijgelegen glastuinbouwbedrijf in deze tijden en huidige marktomstandigheden vrijwel onmogelijk, aan welke omstandigheid degene die tot bedrijfsbeëindiging wenst over te gaan niets kan doen, maar dat staat omzetting in een burgerwoning wel in de weg. Ook de voorwaarde dat slechts 1.000 m² in eigendom mag blijven wordt in de praktijk, mede gelet op de omvang van agrarische percelen, als problematisch ervaren. De belemmeringen die men in de praktijk ervaart met deze voorwaarden dienen dan ook door de gemeente te worden onderkend. Desalniettemin biedt de huidige regeling ook mogelijkheden, maar eenvoudig is het niet om een agrarische bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning.
 

HEEFT U HIER MEE TE MAKEN?

Mocht u hiermee te maken hebben of in de nabije toekomst te maken krijgen, dan kunt u contact opnemen met mr. Ali Nasir (nasir@taurusadvocaten.nl). Hij is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht, waaronder ruimtelijke ordening en heeft ruime ervaring op dat vlak.