Blog : Nieuws

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans houdt de gemoederen flink bezig. Het wetsvoorstel is er op gericht om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om personeelsleden in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Eén van de voorgestelde maatregelen om dit te bewerkstelligen, namelijk het verlengen van de proeftijd naar vijf maanden, stuitte al op forse kritiek en werd bekend dat de coalitiepartijen de verlengde proeftijd uit het voorstel willen halen. Wat heeft de WAB – in hoofdlijnen – nog meer in petto?

Het ontslagrecht wordt in de WAB versoepeld door het toevoegen van een zgn. cumulatiegrond. Dit betekent dat werkgevers niet meer verplicht worden om één ontslaggrond volledig rond te krijgen, maar ook dat een combinatie van twee (of meer) niet voldragen ontslaggronden voldoende kunnen zijn om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen. Wel krijgt de rechter hierbij de mogelijkheid om in dat geval een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Deze extra vergoeding bedraagt dan maximaal de helft van de transitievergoeding, aldus het wetsvoorstel.

Het recht op een transitievergoeding zal voorts al gaan ontstaan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst, in plaats van na twee jaar. Voor elk jaar dienstverband bedraagt de transitievergoeding een derde van het maandsalaris. Dit geldt ook voor de dienstverbanden langer dan tien jaar.

De ketenregeling zal weer worden teruggebracht naar een maximum van drie contracten gedurende drie jaren.

De oproepovereenkomst en de payrollovereenkomst krijgen een wettelijke definitie. Kort gezegd dient de werkgever de oproepkracht in beginsel vier dagen van tevoren op te roepen en zal hij de oproepkracht jaarlijks een aanbod moeten doen voor een arbeidsovereenkomst voor het aantal uur dat hij het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt. De payrollwerknemer krijgt het recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de opdrachtgever.

Ook wordt voorgesteld om een WW-premiedifferentiatie in te voeren, waarbij een lagere premie geldt voor vaste contracten en een hogere voor tijdelijke contracten.

Tenslotte is voorgesteld om de proeftijd voor vaste contracten te verlengen naar vijf maanden en voor tijdelijke contracten, van minimaal twee jaar, drie maanden. Omdat gevreesd wordt voor misbruik van de verruimde proeftijd, zal deze maatregel uit het voorstel worden gehaald.

Welke voorgestelde maatregelen het zullen halen en welke zullen sneuvelen zullen we de komende tijd zien. Donderdag 7 februari a.s. wordt het wetsvoorstel door de Tweede Kamer behandeld. Wij houden u op de hoogte.

Het gemeentelijke exploitatieplan

Indien de gemeente een bestemmingsplan, wijzigingsplan of buitenplanse afwijking vaststelt, is deze soms voorzien van een exploitatieplan. In dit artikel wordt kort beschreven wat een exploitatieplan inhoudt en hoe de exploitatiebijdrage wordt berekend.

Het exploitatieplan is een publiekrechtelijk instrument voor het verhalen van gemeentelijke kosten voor de ontwikkeling en het bouwrijp maken van bouwlocaties bij realisatie door bijvoorbeeld projectontwikkelaars en particulieren. Een exploitatieplan bevat de kosten die een gemeente maakt om een bouwplan te helpen ontwikkelen en de wijze waarop deze kosten worden doorberekend aan de initiatiefnemers en/of grondeigenaren. Het plan resulteert in een ‘exploitatiebijdrage’.

Uitgangspunt van de wetgeving is dat partijen het kostenverhaal in de eerste plaats regelen door het onderling sluiten van een privaatrechtelijke anterieure overeenkomst. Als er echter geen overeenstemming kan worden bereikt, dan resteert voor de gemeente het exploitatieplan als publiekrechtelijke stok achter de deur (art. 6.12 Wro).

Een exploitatieplan moet worden opgesteld als sprake is van een plan voor de bouw, verbouw en uitbreiding van woningen of andere hoofdgebouwen (art. 6.2.1 Bro). Uitzondering hierop is als het bedrag voor de te verhalen kosten – kortgezegd – onder de drempel van € 10.000,- blijft.

Naast het kostenverhaal biedt het exploitatieplan de gemeente de mogelijkheid om regie te voeren over de gebiedsontwikkeling. Zo is het mogelijk om in het exploitatieplan een tijdvak en fasering op te nemen. Tevens kunnen bepalingen opgenomen worden over locatie-eisen, zoals particulier opdrachtgeverschap, sociale koop- en huurwoningen en aanbesteding.

Om de exploitatiebijdrage te berekenen wordt in het plan een exploitatieopzet opgenomen. Daarbij worden alle te maken kosten afgezet tegen de te verwachten opbrengsten. Alle kosten zoals grondverwerving, tijdelijk beheer, bodemonderzoek, bouwrijp maken, woonrijp maken, het aanleggen van de openbare voorzieningen en gemeentelijke apparaatskosten worden bij elkaar opgeteld. Daar tegenover staan de opbrengsten die veelal hoofdzakelijk bestaan uit de uitgifte van gronden. De geraamde kosten worden vervolgens omgeslagen naar een gewogen eenheid, bijvoorbeeld per vierkante meter. Bij het verlenen van een bouwvergunning kan vervolgens aan de hand van het aantal vierkante meters worden bepaald welke exploitatiebijdrage de aanvrager van de bouwvergunning verschuldigd is.

De eindafrekening vindt plaats binnen drie maanden nadat alle in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en maatregelen zijn uitgevoerd.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. A. Vreugdenhil, telefoonnummer: 0174 – 527 650, e-mail: vreugdenhil@taurusadvocaten.nl.

Mijn wens voor u…!

We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. De feestdagen zijn achter de rug. Met familie en vrienden heb ik genoten van echte quality time. Even stond de zakelijke wereld stil. Mijn to do list werd een week lang niet bepaald door mijn inbox, geen telefoontjes, geen zittingen, geen stress, geen netwerkbijeenkomsten, geen tennisles, geen schooltassen klaar maken en geen taxichauffeur spelen om de kinderen van hot naar her te rijden. Eigenlijk is de week van kerst voor mij de fijnste week van het jaar. Dat is de week van het jaar waar ik schandalig veel Netflix kijk, naar de bioscoop ga, een Kinderen voor Kinderen concert meepik, een paar dagen naar Zeeland ga met het gezin om uit te waaien en eindelijk tijd en het geduld heb om meerdere Sudoku puzzels met sterretje 4 af te maken zonder ongeduldig achter in het puzzelboekje te kijken naar de antwoorden. Overigens moet dit ook niet langer duren dan een week want anders sterf ik in de bovenkamer volledig af.

Vaak komen onder het genot van een wijntje, een kerststol, 30 seconds en een koude salade de goede voornemens voor het nieuwe jaar aan bod. Zaken als afvallen, meer sporten, gezonder leven, balans tussen werk en privé verbeteren, meer tijd met familie en vrienden doorbrengen en bij tijd en wijle meer relativeren staan vaak hoog op het lijstje. Ook op mijn lijstje. Ik moet alleen constateren dat het me jaar in jaar uit niet lukt om deze voornemens structureel te realiseren. Het gaat twee weken goed en dan komt de klad erin. Of dat te maken heeft met een gebrek aan ruggengraat op dit vlak of dat het leven wat we leiden simpelweg tot gevolg heeft dat dergelijke voornemens onhaalbaar zijn weet ik niet. Ik zeg, stop ermee!

Neem  het leven zoals het komt. Geniet van de momenten in het heden en staar je niet blind op al je goede voornemens voor de toekomst. De voornemens zorgen er juist voor dat we ons de kers op de taart ontzeggen. Het is juist de kers waar we een jaar lang hard voor werken. Ik wens iedereen een 2019 vol inspiratie, plezier, succes en in het bijzonder het vermogen om te genieten van de ogenschijnlijk gewone dingen in het leven.

Een kop koffie op de bank terwijl de zon de huiskamer in schijnt; de verlichte kassen om ons heen; kinderen die even in alle rust een puzzel maken; het wekelijkse uurtje tennissen met vrienden en dan genieten van de 3e helft waar de echt belangrijke zaken aan  bod komen; stilstaan bij wat je hebt en niet bij wat je niet hebt; het vinden van 20 euro in een oude spijkerbroek en slapen in een verschoond bed. Het geluk ligt voor het oprapen, u hoeft het alleen maar te zien liggen!

Jeanin Bouwman-Treffers

Kamerverhuur en uw buren, een spanningsveld!

De Raad van State heeft op 5 december 2018 een uitspraak gedaan over kamerverhuur enerzijds en zorgen van de buurman omtrent overlast anderzijds. Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het inpandig wijzigen van een woning gelegen te Nijmegen ten behoeve van kamerverhuur met vijf kamers. De buurman heeft hiertegen bezwaar aangetekend en de stelling ingenomen dat hij vreest dat de kamerverhuur zal leiden tot een verslechtering van zijn woon- en leefklimaat en dat hij geluidsoverlast zal ondervinden.

De rechtbank heeft overwogen dat er geen aanleiding bestaat voor het oordeel dat kamerverhuur leidt tot een onevenredige aantasting van het woon-leefklimaat van de omgeving. De rechtbank is echter wel van mening dat het college ten onrechte geen onderzoek had verricht naar de gehorigheid van de woningen en daarmee naar de geschiktheid van de woning voor kamerbewoning. De rechtbank stelt dat de geschiktheid van de woning voor kamerverhuur geen aspect is dat naast de beoordeling of de kamerverhuur in strijd is met de goede ruimtelijke ordening, apart dient te worden onderzocht. Echter, nu de buurman heeft gesteld dat kamergewijze bewoning leidt tot onaanvaardbare geluidsoverlast diende het college bij de toetsing, of al dan niet een onevenredige aantasting van het woon-leefklimaat plaatsvindt, ook te onderzoeken of de woning geschikt is voor kamerbewoning en of kamerbewoning niet leidt tot onevenredige geluidsoverlast. Immers,
eventuele geluidsoverlast is een ruimtelijk relevant aspect wat onderzocht moet worden. Uiteindelijk heeft het college de Raad van State kunnen overtuigen dat de alsnog uitgevoerde onderzoeken tot de conclusie leiden dat de woning geschikt zal zijn voor kamerbewoning. De buurman heeft niet aannemelijk gemaakt dat kamergewijze bewoning van de woning zodanig veel intensiever is dan bewoning door een regulier huishouden dat deze leefgeluiden in de vergunde situatie onaanvaardbare geluidsoverlast opleveren.

Tip: overweegt u een omgevingsvergunning aan te vragen voor kamerverhuur in een woning met buren, zorg dan dat u ook beschikt over een gemotiveerde rapportage waaruit blijkt dat er geen sprake zal zijn van onevenredige geluidsoverlast. Zo kunt u reeds in de beginfase eventuele bezwaren van uw buren weerleggen, wat lange procedures kan voorkomen.

Taurus Advocaten is gespecialiseerd in complexe bestuursrechtelijke vraagstukken en heeft veel proces- en praktijkervaring. Schroom niet om contact op te nemen met Jeanin Bouwman-Treffers of Ben Vreugdenhil.Taurus-022

Sinterklaas ,van boeman naar kindervriend!

Gelukkig woon ik in het Westland! De constatering dat bij de intocht van de goedheiligman de pieten traditioneel zwart waren deed mij goed en ik bemerkte dat ik aangenaam verrast was. Het kinderfeest heeft zich helaas ontwikkeld tot een ware jaarlijkse rel waar politiek en rechtbanken mee worden lastig gevallen, talkshows hoge kijkcijfers mee scoren en een jaarlijks terugkerend podium voor Sylvana Simons waar ik me groen en geel aan erger.  De kinderen dreigen het kind van de rekening te worden, echter niet door zwarte piet.

Is er wel eens goed gekeken naar hoe het Sinterklaasfeest zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld? De figuur van Sinterklaas is in de loop der eeuwen geëvolueerd van een beschermheilige van de kinderen, via een boeman naar een folkloristische kindervriend. Ja, u leest het goed. Sinterklaas stond vroeger bekend als een boeman. Als je naar de geschiedenis kijkt dan zie je dat Sinterklaas in de 17de en 18de eeuw werd uitgedost als een afschrik-wekkende zwarte man met kettingen aan zijn voeten. Deze sinterklaasgestalte gaf snoepgoed aan brave kinderen en intimideerde ongehoorzame kinderen om ze tot gehoorzaamheid te bewegen. Tot in de 20ste eeuw zijn er sporen te vinden van deze boeman die met kettingen rinkelde en zijn zwarte knecht die kinderen in de zak stopte. Kortom, er was zowel voor de zwart sint als de zwarte piet angst.

Sinds het boekje Sint Nikolaas en zijn knecht, geschreven door Jan Schenkeman in 1850, is er sprake van een blanke Sinterklaas, een donkere knecht en een intocht met de stoomboot. De pieten hebben de rol van grappenmakers die vaak kwajongensstreken uithalen en Sinterklaas staat iets meer op afstand.  Is er hierdoor juist geen balans aangebracht? Ik vraag mij af of we dezelfde discussie zouden hebben als Sinterklaas nog traditioneel zwart was en er sprake was van witte pieten. Zou dat niet tot discussies leiden? Moeten we de kleur van Sint en Piet juist niet anders zien.

Zou juist het verschil in kleur er niet toe bijdragen dat het een feest is waar alle bevolkingsgroepen, ongeacht kleur of afkomst, op een positieve manier bij betrokken worden en in participeren. Het is echter een keus waar je de nadruk op blijft leggen.  Gelukkig hebben we in het Westland naar mijn mening ook dit jaar weer de juist keus gemaakt!

Jeanin Bouwman-Treffers