De aannemer die onbedoeld gratis werkte!

Het Gerechtshof heeft in april jl. een voor de aannemerij belangrijke uitspraak gedaan. Met deze uitspraak zijn aannemers extra gewaarschuwd voor lelijke financiële missers.

Wat was er aan de hand? Op basis van een gesloten contract verrichtte een aannemer werkzaamheden voor een opdrachtgever tegen een vaste prijs. Tijdens dit werk heeft aannemer extra werkzaamheden (zogenoemd meerwerk) verricht voor opdrachtgever. Na gereedkomen van alle werkzaamheden factureerde aannemer opdrachtgever (ook) de kosten van het meerwerk.

Het geschil: opdrachtgever weigerde de meerwerk kosten te betalen en stelde het meerwerk niet met aannemer te zijn overeengekomen en dus ook die kosten niet. Aannemer stelde dat opdrachtgever het meerwerk mondeling had opgedragen. Ook stelde aannemer dat opdrachtgever zichzelf ten onrechte financieel bevoordeelde door het meerwerk niet te betalen. Immers, opdrachtgever had veel meer werkzaamheden en materialen van aannemer geleverd gekregen, dan waarvoor opdrachtgever betaalde (zogenoemde ongerechtvaardigde verrijking).

Het Gerechtshof oordeelde dat opdrachtgever geen meerwerk kosten aan aannemer hoeft te betalen. Het Hof wees erop: dat partijen geen contract hebben gesloten omtrent het meerwerk, dat een mondelinge overeenkomst niet is bewezen en dat niet is bewezen dat opdrachtgever is gewezen op de noodzaak van de uit het meerwerk voortvloeiende prijsverhoging.

Gevolg: aannemer had zijn goede wil getoond door tijdens zijn werk direct en ‘zonder gedoe’ het extra werk op te pakken en keurig uit te voeren; aannemer kreeg er geen cent voor betaald; en opdrachtgever heeft gratis extra resultaat ontvangen.

Lessen voor de toekomst: deze uitspraak toont het grote belang om (ook) het meerwerk schriftelijk overeen te komen, dan wel dat de aannemer de opdrachtgever in elk geval schriftelijk en vooraf wijst op de noodzaak van een prijsverhoging, dit om latere teleurstellingen te voorkomen.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. Jeroen Bouwman (Taurus Advocaten te Naaldwijk, T: 0174-527650, E: bouwman@taurusadvocaten.nl).