Een geweldige overwinning voor één van onze cliënten op het gebied van planschade 

Namens een cliënt van ons kantoor is op 13 augustus jongstleden een geweldige overwinning behaald. Op die dag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak (de hoogste bestuursrechter) de cliënt in het gelijk gesteld.

Waar ging het om? De cliënt is eigenaar van een perceel, welk perceel belast was met een recht van erfpacht. De bestemming van dat perceel is door de gemeente gewijzigd van “agrarisch-glastuinbouw” naar “weide”. Deze bestemmingswijziging heeft ertoe geleid dat de waarde van het perceel enorm is gedaald (ter plaatse is nu namelijk veel minder mogelijk qua bouw en gebruik). Gelet op het feit dat deze waardedaling het gevolg was van de bestemmingswijziging van het perceel door de gemeente, heeft hij de gemeente verzocht om een – aanzienlijke – schadevergoeding (een zogeheten ‘verzoek om planschadevergoeding’). Dat verzoek heeft de gemeente afgewezen. Tegen die afwijzing is uiteindelijk tot aan de hoogste bestuursrechter geprocedeerd en uiteindelijk is cliënt volledig in het gelijk gesteld. De omstandigheden in deze zaak waren zo uniek dat de hoogste bestuursrechter nieuwe jurisprudentie heeft moeten vormen (dit is heel uitzonderlijk).

De gemeente zal zich nu moeten buigen over een aanzienlijke schadevergoeding. Kortom, ook voor planschade (schade ten gevolge van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning) en andere vormen van overheidsaansprakelijkheid, moet u bij Taurus Advocaten zijn!