Europese Hof: verruiming vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden!

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft op 7 april 2016 een tweetal arresten gewezen waardoor het recht op vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekerden nog verder is verruimd. Volgens het HvJ komt een rechtsbijstandverzekerde óók bij ontslagprocedures bij het UWV én bij bezwaarprocedures in het bestuursrecht de vrijheid toe om zelf een advocaat te kiezen en kan hij aanspraak maken op vergoeding van de kosten door de verzekeraar.

Aan de eerste casus ligt ten grondslag een geschil tussen een rechtsbijstandverzekerde en rechtsbijstandverzekeraar DAS. De verzekerde van DAS raakte verwikkeld in een ontslagprocedure nadat zijn werkgever een procedure was gestart bij het UWV. De verzekerde maakte aanspraak op zijn vrije advocaatkeuze. Door DAS werd dit geweigerd. Naar aanleiding hiervan bepaalde het HvJ al in november 2013 dat een verzekerde altijd zelf een advocaat mag kiezen als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure.

DAS bleef ook hierna het standpunt innemen dat ontslagprocedures bij het UWV niet waren aan te merken als administratieve procedures. De Hoge Raad heeft daarom opnieuw een vraag gesteld aan het HvJ, namelijk of een procedure bij het UWV kwalificeert als een gerechtelijke of administratieve procedure. Het HvJ heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Óók bij ontslagprocedures bij het UWV heeft de verzekerde het recht om zelf een advocaat te kiezen.

De tweede kwestie betrof een geschil tussen een rechtsbijstandsverzekerde en verzekeraar Achmea. De verzekerde had bezwaar ingesteld tegen een besluit van het CIZ. Hiervoor wenste hij bijstand van een gespecialiseerde advocaat en beriep zich op de vrije advocaatkeuze. Achmea weigerde dit, en meende dat de bezwaarprocedure niet zou kwalificeren als een gerechtelijke of administratieve procedure. Ook in deze kwestie werden prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ. Het HvJ heeft aangegeven dat het recht op vrije advocaatkeuze ook van toepassing is in bezwaarprocedures.

Kortom, indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten kunt u ook in UWV-ontslagkwesties en bezwaarprocedure gebruik maken van uw recht u te laten bijstaan door uw eigen gekozen advocaat.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mevr. mr. D. Hogenboom (Taurus Advocaten te Naaldwijk, T:0174-527650, E: hogenboom@taurusadvocaten.nl.)