Exit aandeelhouder!?

Veel ondernemers starten gezamenlijk een onderneming om elkaar te versterken bij het ondernemen. Het komt echter regelmatig voor dat er tussen aandeelhouders van de vennootschap in de loop der tijd geschillen ontstaan. In zo’n geval blijkt het niet eenvoudig om op een doeltreffende wijze tot een oplossing te komen. Bij aandeelhoudersgeschillen kan dit uiteindelijk leiden tot een impasse tussen aandeelhouders en het belang van de vennootschap kan daarmee eveneens onder druk komen te staan. Daar is de vennootschap niet mee gediend.

Veelal wordt dan naar een oplossing gezocht en wenst een aandeelhouder bijvoorbeeld uit te treden en een mooie vergoeding voor zijn aandelen te ontvangen. Indien partijen het niet eens worden over uittreden, dan kan de aandeelhouder die wenst uit te treden een uittredingsprocedure starten. De beoogde uittreder dient dan wel aan te tonen dat uittreder zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer gevergd kan worden. De aanleiding moet gelegen zijn in gedragingen van de mede-aandeelhouder(s) of van de vennootschap zelf. Bij de uittreding staat dan ook niet zozeer het belang van de vennootschap voorop, maar dat van de aandeelhouder die zijn eigen uittreding vordert. Uit de rechtspraak blijkt dat de toewijzing van de uittreding echter niet snel wordt aangenomen. Het feit dat bijvoorbeeld de aandeelhouder als bestuurder werd ontslagen, werd niet voldoende geacht om uittreding te kunnen bewerkstelligen.

Als partijen het wel eens zijn over de (wijze van) uittreding, maar partijen slechts verdeeld zijn over de prijs van de aandelen, dan kunnen zij door middel van een verzoekschriftprocedure op gemeenschappelijk verzoek de rechter de prijs laten vaststellen. In dat geval zal de rechter een deskundige aanwijzen die vervolgens de prijs van de aandelen bepaalt. In het merendeel van de aandeelhoudersgeschillen zijn de aandeelhouders het echter niet eens over de wijze van uittreding, zodat partijen ongewenst aan elkaar verbonden blijven.

Het is daarom van groot belang om vooraf goede en uitputtende afspraken te maken als de relatie tussen aandeelhouders niet verstoord is. Deze afspraken kunnen vooraf worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen bepalingen en voorwaarden worden opgenomen omtrent de (wijze van) uittreding van een aandeelhouder in geval van een aandeelhoudersgeschil. Dit geeft duidelijkheid vooraf en bespaart een hoop tijd en geld achteraf.

Heeft u vragen over aandeelhoudersgeschillen of aandeelhoudersovereenkomsten, neem dan contact op met Jeroen Bouwman (bouwman@taurusadvocaten.nl), Jeanin Bouwman-Treffers (treffers@taurusadvocaten.nl)  telefoonnummer 0174-527 650.