Gevolgen van oplevering

Nadat een bouw of verbouwing is afgerond, vindt doorgaans een oplevering plaats. Er is sprake van oplevering nadat de opdrachtgever het werk van de aannemer expliciet of stilzwijgend heeft aanvaard. Of er aanvaarding heeft plaatsgevonden is afhankelijk van de gedragingen van partijen voorafgaand aan en na het moment van oplevering, het opleverrapport of proces-verbaal van oplevering en de ingebruikname van het werk.

Het is van groot belang voor partijen dat duidelijk is of er sprake is van een oplevering aangezien een oplevering aanzienlijke gevolgen kan hebben. Nadat een werk is opgeleverd, is de opdrachtgever de volledige aanneemsom verschuldigd en is het werk voor risico van de opdrachtgever en niet meer voor aannemer. Gevolg hiervan is dat wanneer het werk na oplevering teniet of achteruit gaat, de opdrachtgever desondanks de volledige prijs verschuldigd is aan de aannemer. Daarnaast is de aannemer na oplevering niet meer gehouden het werk te verzekeren en is de aannemer ontslagen van aansprakelijkheid voor op het tijdstip van oplevering zichtbare gebreken met uitzondering van de gebreken die opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs niet had hoeven te ontdekken. Opdrachtgever moet dan kunnen aantonen dat hij eventuele gebreken bij oplevering heeft ontdekt en deze aan de aannemer kenbaar heeft gemaakt. Na oplevering begint daarnaast vaak de garantietermijn te lopen en na verloop van deze termijn is de aannemer niet zonder meer aansprakelijk voor tekortkomingen.

Heeft u specifiekere informatie nodig over een oplevering en de eventuele gevolgen hiervan of wenst u zich nader te informeren over de wet- en regelgeving ten aanzien van een oplevering, dan wel andere bouw gerelateerde kwesties, dan kunt u uiteraard bij ons kantoor terecht. Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw mr. M. (Marcelle) Peelen, telefoonnummer: 0174-527650 of e-mail: peelen@taurusadvocaten.nl.