Halen taaltoets als ontbindende voorwaarde arbeidsovereenkomst

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft recent geoordeeld dat het de werkgever in de betreffende casus was toegestaan om als voorwaarde voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst te bedingen dat een werknemer de Nederlandse taal voldoende zouden beheersen. Nadat de werknemer de taaltoets niet had gehaald, is de arbeidsovereenkomst geëindigd.

In deze kwestie zijn werkgever en werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen dat de werknemer door de werkgever aangeboden Nederlandse taalles moest volgen en een taaltoets moest halen. Het behalen van de taaltoets vormde een voorwaarde voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De gestelde voorwaarde is in de onderhavige situatie geen doorkruising van het gesloten stelsel van het ontslagrecht. Het Hof oordeelde dat het gaat om een redelijke voorwaarde. Het beheersen van het Nederlands was in deze casus van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden. De werknemer wist vooraf welke eisen aan hem gesteld werden en wat het gevolg zou zijn indien hij daaraan niet zou voldoen. Belangrijk is bovendien dat de werkgever geen invloed heeft gehad op de toetsing.

De geldigheid van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst vereist in elk geval dat de vervulling van de ontbindende voorwaarde objectief bepaalbaar is en niet door de werkgever kan worden beïnvloed. Van geval tot geval moet worden bekeken of een voorwaarde met het wettelijke stelsel van het ontslagrecht is te verenigen. Indien een werkgever een ontbindende voorwaarde wil afspreken, dan dient deze ondubbelzinnig te worden omschreven.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw mr. D. Hogenboom (E-mail: hogenboom@taurusadvocaten.nl).