Planschade als gevolg van bestemmingsplan glastuinbouwgebied Westland.

Het bestemmingsplan glastuinbouwgebied Westland is op 19 december 2012 vastgesteld en enige tijd later onherroepelijk geworden. Het is zeer goed mogelijk dat u planologisch gezien schade heeft geleden door de vaststelling en onherroepelijk worden van voornoemd bestemmingsplan. Planschade is vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na de wijziging van het planologisch kader. Voornoemde schade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude bestemmingsplanregels en de maximale invulling van de nieuwe bestemmingsplanregels. Kortom, het bestemmingsplan dat gold vóór onherroepelijk worden van het bestemmingsplan glastuinbouwgebied Westland wordt vergeleken met laatstgenoemd bestemmingsplan. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering. Aan de hand van handvaten die eerdere rechtspraak heeft gegeven bepaald een onafhankelijke deskundige de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de gewijzigde planologische situatie. U kunt denken aan schade die betrekking heeft op u als eigenaar van het perceel welke u lijdt doordat een bestemmingsplan een ongunstige waarde drukkende ontwikkeling mogelijk maakt. Als voorbeeld kan genoemd worden een naastgelegen perceel met voorheen een agrarische bestemming zonder bebouwingsmogelijkheden die onder het nieuwe bestemmingsplan een woonbestemming met bebouwingsmogelijkheden heeft gekregen. Bij de beoordeling van de schade wordt rekening gehouden met een normaal maatschappelijk risico welke elke burger dient te dragen. Deze schade is in ieder geval 2% van de waarde van het onroerend goed dan wel 2% van het inkomen in geval van inkomstenderving.

Directe planschade heeft betrekking op schade die bijvoorbeeld u als eigenaar lijdt doordat de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden op uw eigen perceel zijn beperkt.

Dit artikel heeft ten doel u erop te wijzen dat er een termijn van vijf jaar is na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan waarbinnen een verzoek om planschade kan worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Ik zou als richtlijn dan ook aanhouden dat indien u nog een verzoek om planschade wilt indienen u dit uiterlijk op 19 december 2017 dient te doen. Indien u dat verzoek niet indient verjaart de schadeclaim.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw mr. J. Bouwman-Treffers (Taurus Advocaten te Naaldwijk, Tel: 0174-527650, E-mail: treffers@taurusadvocaten.nl).