Bestuursrecht, Handhaving, Ruimtelijke ordening

Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen burgers/bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds. Het bestuursrecht gaat dan ook over de rechten en plichten van burgers en bedrijven tegenover de overheid. Daarnaast regelt het bestuursrecht ook op welke manier de overheid moet handelen en beslissen en wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent. Het handelen van de overheid, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en besluitvorming, raakt immers vaak de rechten en belangen van ondernemers en burgers. Dat komt ook omdat de overheid verschillende petten op heeft: bestuurder, uitvoerder en regelgever.

Het bestuursrecht bestrijkt dan ook een zeer breed terrein (denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, subsidierecht, overheidsaansprakelijkheid, handhaving, grondbeleid en gebiedsontwikkeling, contracten met de overheid en publiekrechtelijk bouwrecht). Dit geldt temeer gelet op de verschillende overheidsinstanties (gemeenten, provincies, Rijk, toezichthouders et cetera). Bovendien kent het bestuursrecht een geheel eigen procesrecht, welk procesrecht sterk afwijkt van het civiele procesrecht en procedureregels omvat voor zowel besluitvorming door bestuursorganen als procedureregels voor rechtsbescherming tegen besluiten van bestuursorganen.

Voor advies en/of bijstand op dit rechtsgebied, dat continu in ontwikkeling is en waarvan de wet- en regelgeving voortdurend verandert, kunt u terecht bij de gespecialiseerde bestuursrechtadvocaten van Taurus Advocaten.

Handhaving

De overheid dient erop toe te zien dat burgers en bedrijven de geldende wetten en regels naleven. Indien zulks niet het geval is, kunt u met handhaving worden geconfronteerd. Dit geldt in het bijzonder in het bestuursrecht, meer in het bijzonder de ruimtelijke ordening, op welk deelterrein een beginselplicht tot handhaving geldt. De beginselplicht tot handhaving houdt in dat een overheid, vaak een bestuursorgaan van de gemeente zoals het college van burgemeester en wethouders, bij constatering van een overtreding van een wettelijk voorschrift, in beginsel handhavend moet optreden. De beginselplicht tot handhaving geldt ook indien een handhavingsverzoek door een derde wordt ingediend.

Bij overtreding van een wettelijk voorschrift gaat het in de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld om een overtreding van het bestemmingsplan, in welke gevallen niet conform het bestemmingsplan gronden worden gebruikt of ter plaatse is of wordt gebouwd.

Het bestuursorgaan kan dan met een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang optreden teneinde de wettelijke overtreding te beëindigen. Beide lasten houden in dat de overtreding moet worden beëindigd binnen een bepaalde (begunstigings-)termijn, anders moet een geldsom worden betaald (last onder dwangsom) of zal het bestuursorgaan feitelijk optreden om de overtreding te beëindigen en de kosten daarvan op u verhalen (bestuursdwang). Het behoeft geen nadere toelichting dat handhaving grote gevolgen voor u c.q. uw bedrijfsvoering kan hebben.

Indien u met handhaving wordt geconfronteerd, kunt u terecht bij de daarin gespecialiseerde advocaten van Taurus Advocaten. Zij beschikken over veel kennis en ervaring op dit gebied.

Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening c.q. het omgevingsrecht ziet op onze fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Allemaal met hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. Burgers en bedrijven hebben bijvoorbeeld vaak te maken met bestemmingsplannen. Van oudsher is het bestemmingsplan het voornaamste instrument voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. In een bestemmingsplan wordt bepaald welke gebruiks- en bouwmogelijkheden er gelden op een perceel. Dat een bestemmingsplan grote gevolgen kan hebben voor de directe woon- en leefomgeving van burgers en bedrijven is daarmee gegeven. Dit geldt ook voor omgevingsvergunningen, een ander – en evenzeer – belangrijk instrument binnen de ruimtelijke ordening.

Daarnaast zijn er nog tal van andere instrumenten en stukken waar u in het omgevingsrecht mee te maken kunt krijgen, zoals Verordeningen, Structuurvisies, inpassingsplannen et cetera. Allemaal met hun eigen besluitvormings- en rechtsbeschermingsprocedures. Wij adviseren en procederen veelvuldig op dit vlak en onze ervaring ziet onder meer op het begeleiden van plan- en projectprocedures en vergunningtrajecten. Realisering van projecten is immers niet mogelijk zonder een gedegen en actuele kennis van het omgevingsrecht en het bestuursrecht. Voorts komen wij regelmatig op tegen ongewenste ontwikkelingen. De ruime ervaring en specialistische kennis van onze advocaten leert dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.