Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen burgers/bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds. Het bestuursrecht gaat dan ook over de rechten en plichten van burgers en bedrijven tegenover de overheid. Daarnaast regelt het bestuursrecht ook op welke manier de overheid moet handelen en beslissen en wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent. Het handelen van de overheid, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en besluitvorming, raakt immers vaak de rechten en belangen van ondernemers en burgers. Dat komt ook omdat de overheid verschillende petten op heeft: bestuurder, uitvoerder en regelgever.

Het bestuursrecht bestrijkt dan ook een zeer breed terrein (denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, subsidierecht, overheidsaansprakelijkheid, handhaving, grondbeleid en gebiedsontwikkeling, contracten met de overheid en publiekrechtelijk bouwrecht). Dit geldt temeer gelet op de verschillende overheidsinstanties (gemeenten, provincies, Rijk, toezichthouders et cetera). Bovendien kent het bestuursrecht een geheel eigen procesrecht, welk procesrecht sterk afwijkt van het civiele procesrecht en procedureregels omvat voor zowel besluitvorming door bestuursorganen als procedureregels voor rechtsbescherming tegen besluiten van bestuursorganen.

Voor advies en/of bijstand op dit rechtsgebied, dat continu in ontwikkeling is en waarvan de wet- en regelgeving voortdurend verandert, kunt u terecht bij de gespecialiseerde bestuursrechtadvocaten van Taurus Advocaten.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers of mr. A. (Ben) Vreugdenhil.