Handhaving

De overheid dient erop toe te zien dat burgers en bedrijven de geldende wetten en regels naleven. Indien zulks niet het geval is, kunt u met handhaving worden geconfronteerd. Dit geldt in het bijzonder in het bestuursrecht, meer in het bijzonder de ruimtelijke ordening, op welk deelterrein een beginselplicht tot handhaving geldt. De beginselplicht tot handhaving houdt in dat een overheid, vaak een bestuursorgaan van de gemeente zoals het college van burgemeester en wethouders, bij constatering van een overtreding van een wettelijk voorschrift, in beginsel handhavend moet optreden. De beginselplicht tot handhaving geldt ook indien een handhavingsverzoek door een derde wordt ingediend.

Bij overtreding van een wettelijk voorschrift gaat het in de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld om een overtreding van het bestemmingsplan, in welke gevallen niet conform het bestemmingsplan gronden worden gebruikt of ter plaatse is of wordt gebouwd.

Het bestuursorgaan kan dan met een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang optreden teneinde de wettelijke overtreding te beëindigen. Beide lasten houden in dat de overtreding moet worden beëindigd binnen een bepaalde (begunstigings-)termijn, anders moet een geldsom worden betaald (last onder dwangsom) of zal het bestuursorgaan feitelijk optreden om de overtreding te beëindigen en de kosten daarvan op u verhalen (bestuursdwang). Het behoeft geen nadere toelichting dat handhaving grote gevolgen voor u c.q. uw bedrijfsvoering kan hebben.

Indien u met handhaving wordt geconfronteerd, kunt u terecht bij de daarin gespecialiseerde advocaten van Taurus Advocaten. Zij beschikken over veel kennis en ervaring op dit gebied.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.