Insolventies en zekerheden

Wij geven advies en begeleiding aan ondernemers en particulieren die in financiële moeilijkheden zijn geraakt en aan ondernemers en particulieren die met financiële moeilijkheden van hun (zaken)relaties worden geconfronteerd. Daarbij worden de belangen van de cliënt zo veel mogelijk beschermd en de schade beperkt. In diverse voorkomende situaties wordt geadviseerd en zonodig geprocedeerd, bijvoorbeeld in geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, herfinanciering, herstructurering, sanering van schulden, schuldeisersakkoord, pre-pack, opzegging krediet, bodemverhuur, bodembeslag, activa-transactie, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, leasecontracten, reclamerecht, boekhoudplicht, depot jaarrekeningen, onbehoorlijk bestuur, pauliana, borgstelling, hoofdelijkheid, vestigen of uitwinnen van zekerheden, beslaglegging en bestuurdersaansprakelijkheid.

Stel u bent bestuurder van een rechtspersoon in zwaar weer. Wij adviseren u hoe een eventueel faillissement voorkomen kan worden middels herstructurering, door middel van bijvoorbeeld sterfhuisconstructies, crediteurenakkoorden en doorstartmogelijkheden. Indien een faillissement nadert, adviseren wij u als bestuurder van de rechtspersoon wat een faillissement betekent, of er een mogelijkheid bestaat om hoger beroep of verzet in te stellen, de taken en bevoegdheden van de curator en de rechten en verplichtingen voor u als bestuurder tijdens faillissement.

Tijdens een faillissement blijft u namelijk bestuurder van de rechtspersoon. U bent echter niet meer bevoegd om de rechtspersoon jegens derden te binden en handelingen aan te gaan die kunnen leiden tot financiële verplichtingen voor de rechtspersoon. Verder adviseren wij u over het onderzoek wat de curator zal doen naar mogelijke paulianeuze handelingen en mogelijk onbehoorlijk bestuur en wij zullen u daar maximaal op voorbereiden en zoveel als mogelijk trachten alle risico’s voor u af te dekken. In een faillissement zal de curator namelijk niet alleen de activa verkopen, maar ook onderzoek doen naar rechtshandelingen die zich vóór de faillissementsuitspraak hebben voorgedaan en naar mogelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement. U mag voor uw eigen rekening een advocaat aanwezig laten zijn bij de gesprekken met de curator.

Bij een (dreigend) conflict tussen aandeelhouders onderling of met andere organen van de onderneming, zoals het bestuur, geven wij juridisch advies en indien nodig volgt een juridische procedure. Tevens geven wij advies en begeleiding bij het creëren of verstevigen van zekerheden bijvoorbeeld middels het vastleggen respectievelijk vestigen van eigendomsvoorbehoud, garanties, escrow-/depotovereenkomsten, algemene voorwaarden en pandrechten.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeroen) Bouwman of mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.