Onrechtmatig overheidshandelen, planschade en nadeelcompensatie

Onrechtmatig overheidshandelen, planschade en nadeelcompensatie

Het handelen van de overheid, bijvoorbeeld door middel van regelgeving en besluitvorming, raakt vaak de rechten en belangen van ondernemers en burgers. De desbetreffende ondernemers en burgers kunnen profijt ondervinden van dat overheidshandelen, maar overheidshandelen kan ook schade veroorzaken. Dit rechtsgebied betreffende de aansprakelijkheid van de overheid voor schadeveroorzakende handelingen wordt aangeduid met de – voor de hand liggende – naam ‘overheidsaansprakelijkheid’. Onder overheidsaansprakelijkheid vallen onrechtmatig overheidshandelen, planschade en nadeelcompensatie. Daarbij bestaat onderscheid tussen de onrechtmatige overheidsdaad en de rechtmatige overheidsdaad.

Onrechtmatige overheidsdaad

Van een onrechtmatige overheidsdaad is bijvoorbeeld sprake als de overheid onjuiste informatie verstrekt over de mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt. Daarnaast kan schade bijvoorbeeld ook ontstaan als de overheid een bouwvergunning heeft geweigerd en de rechter uiteindelijk beslist dat dit onjuist is. De schade ten gevolge van de onrechtmatige besluitvorming, denk aan hogere bouwkosten of gemiste omzet, kan dan aanzienlijk zijn. In onder meer deze gevallen kan de overheid aansprakelijk zijn voor de geleden schade.

Rechtmatige overheidsdaad

Ook rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken. Het bestemmingplan wijzigt of wegwerkzaamheden leiden ertoe dat uw winkel minder goed bereikbaar is. Alhoewel het handelen van de overheid op zich dan rechtmatig is, kan dat handelen wel leiden tot waardevermindering van uw woning, een beperking van de gebruiksmogelijkheden of een (forse) omzetdaling. Ook deze schade kan onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking komen.

Hoe komt u van schadevaststelling tot schadevergoeding?

In de hiervoor geschetste situaties is het relatief eenvoudig om vast te stellen dat u schade heeft geleden ten gevolge van overheidshandelen. De vraag is echter hoe u van schadevaststelling tot schadevergoeding komt. Het antwoord op die vraag vergt een juridische beoordeling van uw zaak op grond waarvan de juiste – en meest kostenefficiënte – aanpak kan worden bepaald; er zijn namelijk veel manieren om de overheid juridisch aan te spreken. Daarbij is specialistische kennis van overheidsaansprakelijkheid van groot belang, een ingewikkeld rechtsgebied dat continu in beweging is en zich bevindt op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht. Deze specialistische kennis heeft Taurus Advocaten in huis.

Indien u vragen heeft over dit rechtsgebied dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers.