Rechtstreekse aanspraak schuldeiser jegens bestuurder in privé van een vennootschap

Er zijn al veel uitspraken gedaan over de mogelijkheden van een curator om in een faillissement van een rechtspersoon een bestuurder aansprakelijk te stellen voor de schulden in de boedel, bijvoorbeeld als de administratie niet op orde is of wanneer jaarcijfers niet tijdig zijn gepubliceerd. Individuele schuldeisers kunnen deze omstandigheden niet in hun voordeel laten werken.

Vaak wordt vergeten dat schuldeisers zelf ook aanspraken kunnen hebben jegens een bestuurder van een vennootschap zonder dat er sprake hoeft te zijn van een situatie waarbij de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld jegens een schuldeiser.

De wet bepaalt in artikel 2:180 BW dat de bestuurders verplicht zijn de vennootschap in te schrijven in het handelsregister en daar ook een authentiek afschrift van de akte van oprichting neer te leggen. Dit is bij u bekend. De wet bepaalt echter ook dat bestuurders – naast de vennootschap – hoofdelijk aansprakelijk zijn voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waarvoor de vennootschap wordt verbonden in de periode voordat de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister voorzien van een akte van oprichting. Voorheen was er ook sprake van aansprakelijk van de bestuurder voor het tekort in de boedel (en derhalve voor de vorderingen van de schuldeisers) als er op het moment van faillissement nog niet aan de volstortingsverplichting van de aandelen was voldaan.

In een recente uitspraak van de rechtbank Oost –Brabant van 11 november 2015 heeft de rechtbank overwogen dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders in het kader van de voorheen bestaande wettelijke volstortingsplicht van de aandelen een aansprakelijkheid is van de bestuurder jegens individuele schuldeisers en deze vordering kan niet door de curator  worden ingesteld.

Check daarom immer in de Kamer van Koophandel of de rechtspersoon waar u zaken mee doet ingeschreven is in de Kamer van Koophandel dan wel vanaf welke datum en leg dit naast het moment waarop u een overeenkomst heeft gesloten met deze partij. Wellicht dat u een direct vorderingsrecht heeft op de bestuurder.

Mocht u meer willen weten over bestuurdersaansprakelijkheid en of er mogelijkheden zijn voor u als schuldeiser om door te breken naar de bestuurder in privé, dan kunt u contact opnemen met mr. J. (Jeanin) Bouwman-Treffers, bereikbaar op nummer 0174 – 527 650 of per e-mail: treffers@taurusadvocaten.nl.