Slapende dienstverbanden

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), welke wet per 1 juli 2015 is ingevoerd, heeft ingrijpende gevolgen voor het ontslagrecht. Eén van de wijzigingen betreft de verplichting voor de werkgever tot het uitbetalen van een transitievergoeding in het geval het dienstverband met een werknemer door de werkgever wordt beëindigd en dit dienstverband langer dan 24 maanden heeft geduurd.

Wat niet is gewijzigd is de mogelijkheid voor werkgever om ingeval van langdurige ziekte van een werknemer, na twee jaar, een ontslagvergunning aan te vragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Na twee jaar ziekte houdt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever – behoudens in het geval een loonsanctie wordt opgelegd – immers op.

Maar wat als de werkgever, nadat de wachttijd van twee jaar is verstreken, niet overgaat tot het beëindigen van het dienstverband of dit zelfs weigert? Nu enerzijds de loondoorbetalingsverplichting ophoudt en anderzijds de zieke werknemer geen werkzaamheden verricht, wordt wel gesproken van een zogenaamd ‘slapend dienstverband’.

In een kwestie die recent speelde bij de rechtbank Limburg deed de vraag zich voor of een werkgever ernstig verwijtbaar handelde door te weigeren het 40-jarige dienstverband met de (ernstig) zieke werknemer te beëindigen waardoor er, behalve geen loon, dus ook geen transitievergoeding hoefde te worden uitbetaald. De werknemer meende dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en vorderde zelf een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van de transitievergoeding tevens een (extra) billijke vergoeding.

De kantonrechter meent dat het feit dat de werkgever het dienstverband slapend houdt niet maakt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Er bestaat immers geen (wettelijke) verplichting voor de werkgever om het dienstverband in dat geval te beëindigen. De gevorderde vergoedingen werden dan ook afgewezen.

Indien u vragen heeft over het arbeidsrecht kunt u zich wenden tot mevrouw mr. D. Hogenboom, e-mail: hogenboom@taurusadvocaten.nl.