Strijd tussen hard en zacht contractenrecht woedt onverminderd voort!

Er is wel betoogd dat in het Nederlandse contractenrecht de voorspelbaarheid van de uitkomst van een geschil niet of mondjesmaat gevonden kan worden. Ons contractenrecht zou te veel op consumenten gericht zijn. En inderdaad, een contractenrecht waarin contracten in beginsel worden uitgelegd aan de hand van de bedoeling van partijen en niet wat op papier staat, is een zacht contractenrecht voor consumenten die bescherming behoeven.

Deze strijd tussen een hard en zacht contractenrecht blijkt wederom uit een recente uitspraak van de Hoge Raad van 8 juli 2016. Deze zaak betrof de uitleg van een notariële akte en de daaraan ten grondslag liggende partijafspraken. Wat speelde er?

Verweerders hebben aan verzoekster een geldlening verstrekt. Tot zekerheid voor de terugbetaling heeft verzoekster voor verweerders een hypotheekrecht gevestigd op registergoederen. In de hypotheekakte was een renteclausule opgenomen. Tussen partijen is een geschil ontstaan over de uitleg van deze renteclausule, meer specifiek of het in de hypotheekakte genoemde bedrag van € 720.000,– inclusief of exclusief rente was.

Het Hof overwoog dat het bij de uitleg van een notariële akte ter vestiging van een hypotheekrecht aankomt op “de in deze akte gebezigde bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatstaven”. Op basis van deze objectieve uitlegmethode beslist het Hof dat het in de hypotheekakte genoemde bedrag exclusief rente was. Dit oordeel houdt in cassatie geen stand, omdat de gehanteerde objectieve uitlegmaatstaf slechts geldt voor de uitleg van de inhoud van de notariële akte. Voor de uitleg van de daaraan ten grondslag liggende partijafspraken geldt de subjectieve uitlegmethode, gebaseerd op de bedoeling van partijen en niet de op papier staande bewoordingen.

Noem het scorebordjournalistiek, maar ik kom uit op 1 punt voor een hard contractenrecht en 1 punt voor een zacht contractenrecht. De strijd woedt onverminderd voort.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. A.C. Abouzeid (e-mail: abouzeid@taurusadvocaten.nl). Hij is als advocaat onder meer gespecialiseerd in het contractenrecht.