Algemene voorwaarden

Artikel 1:

TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Taurus Advocaten (hierna ook: “TAURUS”), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. TAURUS is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair genaamd: Bouwman Treffers Advocaten B.V. (KvKnr. 53127129).

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij TAURUS werkzaam is (als partner en/of in dienstverband), ieder die door TAURUS wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten TAURUS aansprakelijk is of kan zijn.

1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.

Artikel 2:

DE OPDRACHT

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door TAURUS. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is TAURUS vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3:

AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door TAURUS leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van TAURUS wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van TAURUS komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stellen. Indien relevant en op verzoek wordt de opdrachtgever een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 20.000,-.

3.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van TAURUS voor die schade.

Artikel 4:

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. De opdrachtgever vrijwaart TAURUS en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door TAURUS ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van TAURUS in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van TAURUS dient, zonder opschorting, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door TAURUS in verband met de invordering gemaakte kosten.

Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn TAURUS en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan TAURUS verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5:

INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. TAURUS is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door TAURUS in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. TAURUS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van TAURUS.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat TAURUS ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6:

TARIEVEN

6.1. TAURUS heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen TAURUS enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Artikel 7:

DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen TAURUS en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

7.4. TAURUS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

7.5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 8:

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TAURUS is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag. Niettemin heeft TAURUS het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Naaldwijk, 2015