Klachtenregeling

Ontevreden?

Alhoewel Taurus Advocaten streeft naar een optimale kwaliteit in dienstverlening teneinde de belangen van haar cliënten zo goed mogelijk te behartigen, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Wij verzoeken u alsdan als volgt te handelen: Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of wanneer u zich niet kunt verenigen met de inhoud van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor ook schriftelijk wenden tot mr. J.P.G. Bouwman, klachtenfunctionaris van ons kantoor. In het geval mr. J.P.G. Bouwman uw eigen advocaat is, kunt u zich wenden tot mr. J. Bouwman-Treffers, plaatsvervangend klachtenfunctionaris.

Termijn

Van belang is dat u uw klacht binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen en/of nalaten van de desbetreffende advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven, dient voor te leggen aan de desbetreffende advocaat dan wel de klachtenfunctionaris. De ontvangst van uw klachtbrief zullen wij schriftelijk aan u bevestigen waarbij wij u desgewenst zullen uitnodigen om uw klacht mondeling toe te lichten. Wij zullen er vervolgens naar streven in samenspraak met u voor zover mogelijk binnen vier weken tot een oplossing voor het gerezen probleem te komen. De gevonden oplossing zullen wij vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk heeft afgehandeld.

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de:

Geschillencommissie Advocatuur
Postbus 90600
2509 LP ‘s-Gravenhage
Telefoon: (070) 310 53 10
Fax: (070) 365 88 14

U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter.

In geval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal € 10.000 en uitdrukkelijk afstand doet van het meerdere. In andere gevallen blijft de burgerlijke rechter bevoegd om te oordelen over uw schadeclaim.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.