Tijdig opleveren leidt tot sneller verjaren van rechtsvordering.

Bouwt u huizen, boten of anderszins? Zorg ervoor dat u uw werk (daadwerkelijk) oplevert en doe dat tijdig. Doet u dat niet, dan loopt u als aannemer/ontwikkelaar langer het risico in rechte aangesproken te worden.

Stel u heeft uw werk opgeleverd en opdrachtgever meent dat sprake is van een gebrek. Dan verjaart de rechtsvordering van opdrachtgever na 2 jaar na zijn protesteren wegens dat gebrek. Maar is uw werk niet opgeleverd, dan geldt de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar waarbinnen opdrachtgever naar de rechter/arbiter kan stappen.

Recent speelde een geval waarbij een boot was gebouwd en deze vlak voor tewaterlating omviel (nog op de kade). De rechter stelde dat niet is gebleken dat de aannemer de boot opleveringsgereed had gemeld, noch dat opdrachtgever de boot reeds had aanvaard. Op het moment dat opdrachtgever de vordering instelde waren er al 2 jaren verstreken, maar het was nog wèl binnen 5 jaar nadat hij met de schade bekend was geworden. Doordat de boot niet was opgeleverd was de vordering van opdrachtgever (nog) niet verjaard. Had de aannemer de boot wèl opgeleverd dan zou de vordering van opdrachtgever zijn verjaard en hoefde de aannemer zich niet meer druk te maken over een claim.

Met deze uitspraak zijn aannemers weer eens uitdrukkelijk gewezen op het grote belang van het daadwerkelijk, aantoonbaar en tijdig opleveren van een werk.

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de heer Jeroen Bouwman, e-mail: bouwman@taurusadvocaten.nl.