Waarom schriftelijke afspraken met het college van B&W de gemeenteraad niet binden.

Het bestuursrecht, meer in het bijzonder de ruimtelijke ordening, is continu in beweging. Niet alleen door de alsmaar wijzigende wet- en regelgeving, maar ook door rechterlijke uitspraken (‘jurisprudentie’) op dat rechtsgebied. In de afgelopen maand zijn op dat vlak vele uitspraken verschenen, van welke uitspraken één in het bijzonder belangwekkend is. Het betreft een arrest van de Hoge Raad van 26 juni 2015, welk arrest ziet op de fase vóór de vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad.

In het arrest van de Hoge Raad ging het om een ontwikkelaar die verregaande afspraken, vastgelegd in samenwerkings- en realisatieovereenkomsten, had gemaakt met het college van B&W (hierna te noemen: het college) over een bestemmingsplan dat een bepaalde – door voornoemde ontwikkelaar gewenste – ontwikkeling mogelijk moest maken. De gemeenteraad weigerde echter dat bestemmingsplan vast te stellen. De ontwikkelaar kon dat niet geloven en stelde zich op het standpunt dat hij toch ‘afspraken’ heeft gemaakt met de gemeente en deze afspraken door ‘de gemeente’ moesten worden nagekomen. De Hoge Raad gaat daar niet in mee en oordeelt dat in dit verband niet over ‘de gemeente’ kan worden gesproken, maar gekeken moet worden naar de autonome positie en bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van het vaststellen van bestemmingsplannen. Het stond de gemeenteraad vrij dat bestemmingsplan niet vast te stellen, ongeacht de reeds met het college van B&W gemaakte afspraken en gesloten overeenkomsten, aldus de Hoge Raad. Het vorenstaande is in lijn met jurisprudentie van de bestuursrechter en met dit arrest sluit de Hoge Raad (civiele rechter) ook hierbij aan. Met andere woorden: aan met ambtenaren of het college van B&W gemaakte – verregaande – afspraken kan geen gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend als het gaat om een kwestie waarover de gemeenteraad uiteindelijk moet beslissen.

U kunt contact opnemen met mr.  Z.M. Nasir (nasir@taurusadvocaten.nl). Hij is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht.