Wet Aanpak Schijnconstructies

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. Door het hanteren van schijnconstructies zouden werkgevers in bijvoorbeeld de tuinbouw- en transportsector pogen te ontkomen aan de (Nederlandse) wet- en regelgeving en slechtere arbeidsvoorwaarden toepassen. De WAS is er op gericht om schijnconstructies die leiden tot uitbuiting en onderbetaling van (buitenlandse) werknemers en oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

KETENAANSPRAKELIJKHEID

Diverse onderdelen van de WAS zullen al met ingang van 1 juli 2015 in werking treden. Dit geldt onder meer voor de ketenaansprakelijkheid. Hierdoor worden de werkgever en (keten van) de opdrachtgever(s) en aannemer(s) aansprakelijk voor de voldoening van het aan de werknemer verschuldigde loon indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering van opdracht of van aanneming van werk. Werknemers krijgen de mogelijkheid om het achterstallig salaris te vorderen bij de andere opdrachtgevers en/of aannemers binnen de keten. Opdrachtgevers dienen zich hiervan goed bewust te zijn. Aansprakelijkheid kan slechts worden voorkomen indien de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hem niet kan worden verweten dat het loon niet is voldaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het hanteren van een keurmerk, dan wel het opnemen van contractuele bepalingen betreffende de verplichting tot correcte naleving van de wet- en regelgeving.

De bepalingen terzake het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon, de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook zullen per 1 januari 2016 in werking treden.

MEER WETEN?

Voor vragen kunt u zich wenden tot mevrouw mr. D. Hogenboom, e-mail: hogenboom@taurusadvocaten.nl.