Wet Deregulering Arbeidsrelaties

Het onderscheiden van een arbeidsovereenkomst van een overeenkomst van opdracht is soms lastig. In de praktijk geldt dit met name voor overeenkomsten die worden aangegaan met zelfstandigen (zzp’ers). De overeenkomst van opdracht onderscheidt zich van een arbeidsovereenkomst. Hierdoor zijn op de overeenkomst van opdracht (in beginsel) niet de arbeidsrechtelijke wetsbepalingen van toepassing. Ook fiscaal heeft het onderscheid gevolgen.

Het onjuist beoordelen van de arbeidsverhouding kan verstrekkende gevolgen hebben. Louter de benaming van de overeenkomst is niet doorslaggevend. Is er feitelijk tóch sprake van werknemerschap, dan kan aanspraak worden gemaakt op ontslagbescherming, doorbetaling van loon tijdens ziekte etc. Daarnaast zijn er fiscale gevolgen, zoals ten aanzien van de afdracht van (loon)belasting en sociale premies.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zou voor duidelijkheid moeten zorgen. Door het gebruik van door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomsten zouden partijen zekerheid verkrijgen over de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Indien partijen ook daadwerkelijk naar deze modelovereenkomst zouden handelen, dan wordt aangenomen dat sprake is van een overeenkomst van opdracht. De praktijk is echter anders. De Wet DBA zorgt voor veel onduidelijkheid en onrust. Uit diverse berichten blijkt dat bedrijven juist geen zelfstandigen meer inhuren omdat ze vrezen dat ze fouten maken en naheffingen en/of boetes van de Belastingdienst te zullen krijgen.

Dit heeft er toe geleid dat de werking van de Wet DBA is uitgesteld tot in ieder geval 2018. Tot die tijd is de handhaving opgeschort en worden er geen boetes of naheffingen opgelegd. Dit geldt echter niet bij kwaadwillend handelen; het opzettelijk creëren van een situatie van schijnzelfstandigheid, terwijl er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Wat doet u in de tussenliggende periode? Zorg er voor dat u een goede opdrachtovereenkomst hanteert en dat de praktijk aansluit bij de afspraken die in deze overeenkomst zijn opgenomen. Uiteraard kunt u hiervoor ook bij ons kantoor terecht.