Wegwerkzaamheden; omzetschade door overheid, en dan?

Besluiten van de gemeente of feitelijk handelen van de gemeente kan vergaande negatieve gevolgen hebben voor u als ondernemer. Immers, de bereikbaarheid van uw onderneming wordt bemoeilijkt waardoor klanten u lastiger kunnen vinden en wellicht daardoor ook (tijdelijk) niet meer komen. In de gemeente Westland vindt momenteel een lawine aan wegwerkzaamheden plaats waardoor bedrijven langere tijd slecht bereikbaar zijn. Hierdoor kan het zo zijn dat u als ondernemer omzetschade lijdt. Omzetschade als gevolg van overheidshandelen is schade waarvoor u de gemeente aansprakelijk kunt stellen. Of u bij de civiele rechter terecht kunt of bij de bestuursrechter is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een besluit (een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan) wat u wilt aanvechten of een feitelijk handelen (bijvoorbeeld de feitelijke uitvoering van wegwerkzaamheden).

Als er sprake is van schade als gevolg  van een zuiver feitelijk handelen dan is de hoofdregel dat u de gemeente in een civiele procedure kunt betrekken bij de burgerlijke rechter en dan dient u aannemelijk te maken dat er sprake is van een onrechtmatige daad die de overheid jegens u pleegt als gevolg waarvan u substantiële schade ondervindt. Als er sprake is van een collegebesluit wat u wenst aan te vechten dan dient u als ondernemer de gang naar de bestuursrechter te maken en dient u aannemelijk te maken dat de schade c.q. uw nadeel het gevolg is van het handelen van het handelen van de gemeente; de schade uitstijgt boven het normaal maatschappelijk ondernemingsrisico en dat u in vergelijking tot andere ondernemers onevenredig zwaar wordt geraakt. Volgens vaste jurisprudentie van de afdeling van de Raad van State behoort schade ten gevolge van verkeersmaatregelen in beginsel tot het normaal ondernemingsrisico. Daarbij zijn factoren als de duur van de werkzaamheden en het al dan niet volledig onbereikbaar zijn van belang, alsmede met welke frequentie dergelijk onderhoud gepleegd wordt en de aard en omvang van de schade veroorzaakt door de werkzaamheden.

Advies: Dien allereerst een gemotiveerd verzoek om nadeelcompensatie in bij uw gemeente en zoek het constructief overleg. Mocht dit een heilloze weg blijken te zijn dan moet u weten dat u de stap naar de rechter kunt maken mits de omstandigheden van dien aard zijn dat er ook een substantiële slagingskans is. Taurus Advocaten kan u in beide trajecten adviseren en bijstaan.